REGULAMIN


Regulamin normuje zasady rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej www.piwnica-quest.com bądź telefonicznie, w tym również zasady płatności oraz zasady korzystania z pokoju zagadek.

1. Definicje
1.1. Produkt – pokój lub pokoje zagadek, z których korzystają Użytkownicy i w których odbywa się gra.
1.2. Regulamin – niniejszy Regulamin dostępny na stronie internetowej www.piwnica-quest.com pod zakładką „regulamin” oraz dostępny w siedzibie Usługodawcy.
1.3. Serwis – strona internetowa www.piwnica-quest.com za pomocą której można dokonać rezerwacji.
1.4. Usługodawca – Mateusz Matula, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Concierge Mateusz Matula, ul. Tęczowa 7, 53-601 Wrocław, NIP:
8811486609, adres e-mail: biuro@ piwnica-quest.com , przez pojęcie Usługodawcy rozumie się również zatrudnione przez niego osoby a także franczyzobiorców i ich pracowników.
1.5. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, (Dz. U. z 2014, poz. 827).
1.6. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.).
1.7. Użytkownik – osoba dokonująca rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej, bądź telefonicznie oraz korzystająca z Produktu.
1.8. Voucher – kupon (prezent) upoważniający daną osobę do korzystania z Produktu.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu, a zwłaszcza przed przystąpieniem do składania rezerwacji, każda osoba zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Ponadto osoba dokonująca rezerwacji, przed jej złożeniem, zobowiązana jest do przekazania zawartych w Regulaminie informacji osobom z którymi będzie brała udział w korzystaniu z Produktu oraz musi uzyskać akceptację zasad opisanych w Regulaminie.
2.2. Usługodawca zapewnia korzystanie z usługi Piwnica Quest, polegającej na rozwiązywaniu zagadek w specjalnie do tego przygotowanych
pomieszczeniach. Usługa jest świadczona we Wrocławiu, przy ul. Tęczowej 7.
2.3. Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu oraz w trakcie korzystania z Produktów.
2.4. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie uznane w szczególności:
2.4.1.umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod bądź
inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną w ramach której działa Serwis;
2.4.2.zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu;
2.4.3.próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane;
2.4.4. uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym osobom.
2.5. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Serwisu lub problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu, Użytkownik może o tym fakcie poinformować Usługodawcę za pośrednictwem adresu email: biuro@ piwnica-quest.com. Usługodawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego
funkcjonowania Serwisu.
2.6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego konserwacji lub aktualizacji lub usunięcia błędów.
2.7. Do prawidłowego działania Serwisu, w tym możliwości dokonywania rezerwacji, wymagane jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) wolnego od wirusów komputerowych i złośliwego oprogramowania, wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową oraz zaktualizowany system operacyjny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści z uwagi na to, że posiada nieaktualny system operacyjny lub przeglądarkę internetową (wersję danej przeglądarki prezentowane na stronie www.w3schools.com)
2.8. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, JavaScrip i innych.
2.9. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu i usług w Serwisie obciążają Użytkownika.
2.10.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.

3. Rezerwacja
3.1. Rezerwacji można dokonać za pomocą strony internetowej www.piwnicaquest.com lub poprzez przejście do zakładki rezerwacja lub telefonicznie pod numerem: 535 994 722 lub bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy. Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji Produktu na stronie internetowej: www.lockme.pl, przy czym serwis ten nie należy do Usługodawcy i Usługodawca nie ma wpływu na jego dostępność, a ponadto Użytkownik przed skorzystaniem z usług na www.lockme.pl powinien zapoznać się i zaakceptować regulamin (https://lockme.pl/regulamin).
3.2. Rezerwacja dotyczy jednej gry, w jednym pokoju dla grupy 2-5 osób, chyba że w opisie konkretnego Produktu jest informacja o możliwości zarezerwowania jednej gry w jednym pokoju dla większej ilości osób. Czas gry jest uzależniony od trudności zagadek znajdujących się w pokoju i każdorazowo podany jest w Serwisie przy nazwie danego Produktu.
3.3. W celu dokonania rezerwacji należy wybrać datę i godzinę korzystania z Produktu oraz podać następujące dane:
3.3.1.imię i nazwisko,
3.3.2.adres e-mail,
3.3.3.telefon,
3.3. 4.przewidywaną ilość uczestników.
3.4. Użytkownik może wpisać dodatkowe uwagi dotyczące rezerwacji takie jak np.
wieczór panieński, impreza niespodzianka celem powiadomienia obsługi w
jakim charakterze będzie korzystał z Produktu.
3.5. Warunkiem niezbędnym dokonania rezerwacji jest akceptacja
niniejszego Regulaminu. Rezerwację może dokonać osoba pełnoletnia
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby
niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu i Produktów wyłącznie wtedy
gdy posiadają zgodę swoich opiekunów prawnych.
3.6. Po dokonaniu rezerwacji zostanie przesłane potwierdzenie na wskazany adres
e-mail.
3.7. Rezerwacja może być dokonana nie później niż 1 godzinę przed rozpoczęciem
korzystania z Produktu.
3.8. Użytkownik, który zamierza zarezerwować Produkt w terminie krótszym niż 1
godzina przed rozpoczęciem korzystania z Produktu powinien skontaktować
się bezpośrednio z pracownikiem Usługodawcy celem uzyskania zgody na
rezerwację. W przypadku naruszenia tego postanowienia przez Użytkownika,
pracownik ma prawo odmówić korzystania z Produktu pomimo dokonania
rezerwacji w ramach Serwisu lub za pośrednictwem www.lockme.pl
3.9. Rezerwacja telefoniczna polega na tym, że Użytkownik w trakcie rozmowy
telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości sms wskaże informacje i dane,
które wymagane przy rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Serwisu.
Potwierdzenie dokonania wstępnej rezerwacji zostanie przesłane przez
Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Warunkiem
dokonania skutecznej rezerwacji jest przesłanie przez Użytkownika do
Usługodawcy e-maila zwrotnego lub smsa wraz z potwierdzeniem akceptacji
Regulaminu lub wyrażenie w inny sposób akceptacji Regulaminu. W przypadku
naruszenia postanowienia ze zdania poprzedniego lub w przypadku nie
podania adresu e-mail w trakcie rezerwacji telefonicznej pracownik
Usługodawcy ma prawo odmówić Użytkownikowi prawa do skorzystania z
Produktu.
3.10.Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Użytkownik będący konsumentem
może odstąpić od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania
przyczyny, składając jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie
Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy. Do zachowania
tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na
przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia
o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
zamieszczony jest przez Usługodawcę na końcu Regulaminu i może zostać
wykorzystany przez konsumenta.
3.11.W razie skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
3.12.Usługodawca w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest
zobowiązany zwrócić Użytkownikowi wszelkie otrzymane płatności jeżeli
takowe miały miejsce.
3.13.Usługodawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Użytkownika nie
później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez konsumenta
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3.14.Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (art. 38 pkt.12 ustawy), w przypadku
dokonania rezerwacji Produktu na wskazaną przez Użytkownika datę i
godzinę, Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy.
3.15.Nie można odstąpić od rezerwacji dokonanej w miejscu prowadzenia
działalności Usługodawcy.
3.16.Chcąc odwołać rezerwację Użytkownik zobowiązany jest udać się do
siedziby Usługodawcy i w formie pisemnej złożyć oświadczenie o
rezygnacji. Obostrzenie to ma na celu uniknięcie sytuacji przypadkowej
rezygnacji lub dokonania rezygnacji przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp
do urządzenia Użytkownika, tym bardziej, że oświadczenia o odwołaniu
rezerwacji nie będzie można cofnąć.
3.17.Użytkownik, który odwoła rezerwację, w terminie krótszym niż 24 godziny od
ustalonej godziny skorzystania z Produktu, następnym razem będzie mógł
dokonać skutecznej rezerwacji tylko wraz z dokonaniem bezpośredniej zapłaty
za Produkt.
3.18.Użytkownik, który odwoła rezerwację, w terminie krótszym niż 24 godziny
od ustalonej godziny skorzystania z Produktu, zostanie obciążony
wszystkimi kosztami Usługodawcy i będzie zobowiązany do naprawienia
pełnej szkody Usługodawcy. Kwoty powyższe zostaną potrącone z
ewentualnych kwot wpłaconych wcześniej przez Użytkownika. W celu
uniknięcia wątpliwości przed odwołaniem rezerwacji warto skontaktować się z
Usługodawcą, który przedstawi ewentualną wysokość kosztów powiązanych z
odwołaniem rezerwacji.
4. Płatność
4.1. Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za Produkt zanim zacznie z
niego korzystać lub osoby przez niego określone.
4.2. Płatność następuje bezpośrednio w miejscu korzystania z usługi, przelewem
internetowym lub zgodnie z zasadami określonymi w serwisie www.lockme.pl.
4.3. Przed dokonaniem płatności Użytkownik zobowiązany jest dokonać rezerwacji
w sposób opisany w ust. 3.
4.4. Cena za skorzystanie z Produktu jest stała i jest wskazana na stronie
internetowej www.piwnica-quest.com lub w zakładce Cennik. Cena ta obejmuje
korzystanie z danego Produktu niezależnie od ilości osób korzystających z
Produktu (przy czym w granicach ilościowych wskazanych przy opisie
Produktu).
4.5. Użytkownik, który chce zapłacić za Produkt korzystając z przelewu
internetowego powinien w tym celu napisać maila do Usługodawcy. Następnie,
Usługodawca prześle maila zwrotnego do Użytkownika z danymi do zapłaty.
4.6. W tytule przelewu o ile jest to możliwe należy wskazać:
4.6.1.imię i nazwisko Użytkownika
4.6.2.datę i godzinę rezerwacji
4.6. 3.nazwę pokoju
4.7. Za datę zakupu Produktu, za który zapłacono przelewem lub poprzez stronę
internetową www.lockme.pl należy uznać dzień zaksięgowania środków na
rachunku bankowym Usługodawcy.
4.8. Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Usługodawcy
przed rozpoczęciem korzystania z Produktu.
4.9. Jeżeli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT wówczas musi taką informację
podać Usługodawcy i ten fakturę taką wystawi i doręczy w formie elektronicznej
lub pisemnie, bądź osobiście w siedzibie Usługodawcy.
5. Vouchery
5.1. Firma zapewnia możliwość zakupu vouchera poprzez Serwis, e-mail oraz
bezpośrednio u Usługodawcy.
5.2. Voucher upoważnia do skorzystania z wybranego Produktu przez osobę, która
jest w jego posiadaniu. Voucher jest ważny przez okres w nim wskazany
zgodnie z wcześniejszą informacją przedstawioną przez Usługodawcę.
5.3. W celu zakupu Vouchera, Użytkownik zobowiązany jest do podania
następujących danych osobowych:
5.3.1.imię i nazwisko,
5.3.2.numer telefonu kontaktowego,
5.3. 3.adres e-mail.
5.4. Po dokonaniu płatności, Usługodawca przesyła na podany adres e-mail
potwierdzenie zakupu Vouchera. Potwierdzenie zawiera numer
rezerwacji, który uprawnia do skorzystania z Vouchera.
5.5. Użytkownicy będący konsumentami dokonujący płatności poprzez
Serwis lub przelewem mogą odstąpić od zakupu Vouchera w ciągu 14
dni od daty jego zakupu. W tym celu należy zawiadomić Usługodawcę
pisemnie lub za pomocą e-mail. Płatność zostanie zwrócona
Użytkownikowi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania
oświadczenia w tym przedmiocie.
5.6. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia
od umowy wygasa wraz z rozpoczęciem korzystania z Vouchera
(dokonanie rezerwacji).
5.7. Użytkownik będący konsumentem nie będzie mógł odstąpić od
zakupu Vouchera jeżeli zostanie na nim ustalona konkretna data i
godzina do wykorzystania.
5.8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust.
5.5., znajduje się na końcu Regulaminu.
5.9. Voucher można zakupić również w siedzibie Usługodawcy, dokonując
bezpośrednio płatności gotówką lub kartą. Nie można odstąpić od
zakupu Vouchera jeżeli dokonano tego w miejscu prowadzenia
działalności Usługodawcy.
5.10. Osoba, która otrzymała Voucher powinna dokonać rezerwacji Produktu
za pomocą Serwisu, telefonicznie lub bezpośrednio u Usługodawcy,
chyba że na Voucherze ustalono konkretną datę i godzinę.
5.11. Voucher nie może zostać wymieniony na gotówkę.
6. Zasady korzystania z Produktu
6.1. Użytkownik może korzystać z Produktu tylko w przypadku dokonania
prawidłowej rezerwacji oraz dokonania płatności za Produkt. Osoby,
które nie ukończyły 16-go roku życia mogą korzystać z Produktu tylko
pod opieką osoby dorosłej - opiekuna prawnego lub osoby przez niego
wskazanej, i tylko po dokonaniu rezerwacji oraz płatności zarówno dla
osoby małoletniej jak i dorosłej.
6.2. W celu skorzystania z Produktu należy się stawić w siedzibie Firmy 10
min przed zarezerwowaną godziną.
6.3. W przypadku spóźnienia się na zarezerwowaną godzinę, gra zostanie
skrócona o czas spóźnienia.
6.4. Jeżeli Użytkownik nie stawi się w siedzibie Usługodawcy celem skorzystania z
Produktu, to nie przysługuje mu zwrot zapłaconej ceny z uwagi na to, że koszt
obsługi i przygotowania oraz utrzymania rezerwacji odpowiada uiszczonej
cenie.
6.5. W grze może brać udział od 2 do 5 osób, chyba że Usługodawca dla danego
Produktu przewidział inny limit osób.
6.6. Na stronie Serwisu www.piwnica-quest.com i wskazana jest aktualna oferta
Usługodawcy, a w szczególności rodzaje Produktów, z których można
korzystać, trudność rozwiązywanych zagadek oraz przewidywany czas gry.
6.7. Użytkownicy korzystający z Produktu, którzy nie ukończyli 16 roku życia
zobowiązani są do uzyskania zgody od opiekuna prawnego zezwalającej na
korzystanie z Produktu.
6.8. Użytkownik dokonujący rezerwacji ponosi odpowiedzialność za osoby, z
którymi korzysta z Produktu. Użytkownik zobowiązany jest poinformować
osoby, którymi bierze udział w grze o warunkach korzystania z Produktu.
6.9. Zabroniony jest udział osób w grze osób, znajdujących się w stanie po spożyciu
alkoholu lub innych środków odurzających.
6.10.W sytuacji, gdy Usługodawca lub jego pracownik zauważą, że osoba chcąca
skorzystać z Produktu jest pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających może nie dopuścić takiej osoby do korzystania z Produktu.
6.11.Osoby cierpiące na klaustrofobię, epilepsję, duszności, mające problemy z
sercem lub krążeniem lub będące w trakcie leczenia psychicznego oraz
cierpiące na inne schorzenia, które mógłby mieć wpływ na udział w grze, nie
powinny korzystać z Produktu a jeśli to zrobią to czynią to na własną
odpowiedzialność.
6.12.Użytkownik oświadcza, że jest w pełni świadomy, że gra odbywa się w
zamkniętym pomieszczeniu i w przypadku problemów ze zdrowiem może
wpłynąć to na jego pogorszenie.
7. Uszkodzenia i zniszczenia Produktu. Własność intelektualna.
7.1. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Serwisu, w tym do
logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie i w Produktach, a także do
układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub podmiotom,
które stale współpracują z Usługodawcą.
7.2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania,
reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania
jakichkolwiek utworów umieszczonych w Serwisie lub w wiadomościach
kierowanych do Użytkownika bez wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej w
formie pisemnej lub elektronicznej.
7.3. Użytkownik odpowiada za wyposażenie pokoi, w których odbywa się gra z jego
udziałem. W razie dokonania zniszczeń lub uszkodzeń Użytkownik
zobowiązany jest pokryć powstałą szkodę w pełnej wysokości.
7.4. Zabronione jest wnoszenie do pokoi jakichkolwiek ostrych lub niebezpiecznych
narzędzi.
7.5. W pokojach zabronione jest palenie papierosów oraz używanie zapalniczek i
zapałek.
7.6. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoi, w których grają
Użytkownicy, a także używanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych.
7.7. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Produktów, w tym także
do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy.
7.8. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania,
reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania
jakichkolwiek utworów umieszczonych w Produkcie oraz samego Produktu bez
wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej.
7.9. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych
praw autorskich przysługujących Usługodawcy.
8. Reklamacja
8.1. Reklamacje dotyczące Usług Użytkownik może składać w formie elektronicznej
na adres biuro@piwnica-quest.com
8.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące
dane:
8.2.1. imię i nazwisko,
8.2.2.adres poczty elektronicznej,
8.2.3.przedmiot reklamacji,
8.2. 4.okoliczności uzasadniające reklamację.
8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
8.4. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na
wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
9. Postanowienia końcowe
9.1. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, Usługodawca może wyprosić
Użytkownika z pokoju w którym odbywa się gra lub z innych pomieszczeń
Usługodawcy.
9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad gry oraz Regulaminu.
W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia
Użytkowników o dokonanych zmianach. Zmiana Regulaminu lub nowy
Regulamin wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni. Rezerwacje i
zakupy złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian
Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień
Regulaminu.
9.3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o
prawach konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po
zawarciu Umowy i przed jej całkowitym wykonaniem wyłącznie po wyrażeniu
przez Użytkownika wyraźnej zgody
9.4. W pokojach, w których odbywa się gra zainstalowany jest monitoring z funkcją
rejestrującą dźwięk lub urządzenia utrwalające dźwięk. Monitoring i urządzenia
rejestrujące dźwięk będą służyć do zapewnienia bezpieczeństwa
Użytkownikom i ewentualnej pomocy w celu rozwiązania zagadek, jak również
w celu ewentualnego wykorzystania przez Usługodawcę przy domaganiu się
naprawienia szkód wyrządzonych przez osoby korzystające z pokoi zagadek
9.5. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Produktów wyraża zgodę na
monitorowanie jego oraz osób z nim uczestniczących w grze, jak również na
utrwalanie głosu i dźwięków.
9.6. Użytkownik zezwala Usługodawcy do kontaktowania się z nim w celu
potwierdzenia rezerwacji lub płatności drogą telefoniczną lub elektroniczną.
9.7. Dane osobowe podane przy rezerwacji oraz płatności będą wykorzystywane
dla celów związanych z rezerwacją i prawidłowym wykonaniem usługi.
Użytkownik wyraża zgodę do przetwarzania i wykorzystywania jego danych
osobowych w powyższym zakresie. Dane osobowe nie są udostępnianie
osobom trzecim.
9.8. Administratorem danych jest: Mateusz Matula, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Concierge Mateusz Matula, ul. Tęczowa 7 53-601
Wrocław, NIP: 8811486609.
9.9. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich korekty
oraz do żądania zaprzestania ich używania przez Usługodawcę poprzez
skierowanie osobiście takiego żądania do Usługodawcy lub jego wysłanie na
adres e-mail: biuro@piwnica-quest.com
9.10.Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub Produktu przez
konsumentów będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, przy czym
Użytkownik ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:
9.10.1.złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
9.10.2.złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między konsumentem a
Usługodawcą do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
9.10.3.skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów.
9.11.Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub Produktu przez osoby
niebędące konsumentami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Usługodawcy, tj. we Wrocławiu.
9.12.Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników nie będących
konsumentami ograniczona jest do winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
9.13.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy
ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumentów.
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Dnia .....................................................
Usługodawca:
Mateusz Matula, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Concierge Mateusz Matula,
ul. Tęczowa 7 53-601 Wrocław, NIP: 8811486609
Użytkownik:
Imię i nazwisko: ........................................................................
Adres: ........................................................................
Adres e-mail: ........................................................................
Oświadczenie
Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
.....................................................................................................
(w tym miejscu należy wpisać nazwę umowy).
Umowa została zawarta dnia ........................... (w tym miejscu należy wpisać datę zawarcia
umowy).
................................
Podpis konsumenta
(tylko jeżeli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)

Get the app

AndroidiOS

Follow Us

TwitterFacebook

Connect