RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Concierge Mateusz Matula, adres poczty
  elektronicznej: biuro@piwnica-quest.com

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu
  Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, w tym: hostingodawca, biuro
  rachunkowe, lockme.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez
  Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na
  Pani/Pana żądanie do podjęcia pewnych działań przed zawarciem umowy)

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
  administratora (dane przetwarzane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania
  biznesowego) oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie

 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (wydanie
  pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę), prawo do ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych

 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem.
  Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług, realizowania zleceń przez Administratora

Get the app

AndroidiOS

Follow Us

TwitterFacebook

Connect